در قسمت قبل این مجموعه با 10 ساختمان عجیب و غیر عادی شما را آشنا کردیم. در ادامه این مجموعه 10 ساختمان عجیب و غیر عادی دیگر را به شما معرفی مینمایین:

1- The Esplanade (Singapore)

The Esplanade (Singapore) عجیب ترین ساختمانهای دنیا

2- Kobe Port Tower (Kobe, Japan)

Kobe Port Tower (Kobe, Japan) عجیب ترین ساختمانهای دنیا

3- Upside Down House (Szymbark, Poland)

Upside Down House (Szymbark, Poland) عجیب ترین ساختمانهای دنیا

4- Bibliotheca Alexandrina (Egypt)

Bibliotheca Alexandrina (Egypt) عجیب ترین ساختمانهای دنیا

5- Lotus Temple (Delhi, India)

Lotus Temple (Delhi, India) عجیب ترین ساختمانهای دنیا

6- Mind House (Barcelona, Spain)

Mind House (Barcelona, Spain) عجیب ترین ساختمانهای دنیا

7- Solar Furnace (Odeillo, France)

Solar Furnace (Odeillo, France) عجیب ترین ساختمانهای دنیا

8- Gherkin Building (London City, UK)

Gherkin Building (London City, UK) عجیب ترین ساختمانهای دنیا

9- Nakagin Capsule Tower (Tokyo, Japan)

Nakagin Capsule Tower (Tokyo, Japan) عجیب ترین ساختمانهای دنیا

10- Wonderworks (Pigeon Forge, TN, USA)

Wonderworks (Pigeon Forge, TN, USA) عجیب ترین ساختمانهای دنیا

عجیب ترین ساختمانهای دنیا - قسمت اول