رستوران

سینما فرهنگ شیراز

Cinema Farhang Shiraz

Cinema Farhang Shiraz (1).jpg
Cinema Farhang Shiraz (1).jpeg
Cinema Farhang Shiraz (2).jpg
Cinema Farhang Shiraz (1).png
پیشنهاد کاربران
از نقد و بررسی

سینما فرهنگ شیرازیکی ازقدیمی ترین سینماهای شیراز است.

نوع جاذبه:
  • بیشتر
  • سینما و فیلم

تصاویر کاربران