یک هنرمند اهل کالیفرنیا ، تصاویری را هنگامی که به سفرهای مختلف رفته و کنار پنجره نشسته است گرفته و در مجموعه ای با عنوان " صندلی کنار پنجره " منتشر کرده است. این تصاویر خارق العاده نشان می دهد زمین از فاصله 30000 فوتی چه شکلی است. این هنرمند معتقد است این تصاویر باعث شده تا او دنیا را از دید دیگری نگاه کند ، دیدی که شاید فقط هواپیماها به خوبی می بینند و می فهمند.

با لست سکند همراه باشید و این تصاویر زیبا و شگفت انگیز را ببینید.

زمین از نگاه هواپیما ! ‏

زمین از نگاه هواپیما ! ‏

زمین از نگاه هواپیما ! ‏

زمین از نگاه هواپیما ! ‏

زمین از نگاه هواپیما ! ‏

زمین از نگاه هواپیما ! ‏

زمین از نگاه هواپیما ! ‏

زمین از نگاه هواپیما ! ‏

زمین از نگاه هواپیما ! ‏

زمین از نگاه هواپیما ! ‏

زمین از نگاه هواپیما ! ‏

زمین از نگاه هواپیما ! ‏

منبع : theguardian