کافه بستنی کاله محمود آباد
مهين شاعري
نقدها:
گزارش
كافه بستنى كاله محموداباد
توصیه شده توسط کاربر

كافه بستنى كاله محموداباد
اين كافه بستنى در خيابان ازادى محموداباد قرار داره ،هر زمانى كه بادوستان دراين مسير پياده روى ميكنم از انجاييكه علاقه زياد به بستنى دارم حتما بايد بستنى بخورم وهميشه ازطعم هاى مختلف انتخاب ميكنم ودفعه ازطعم ومزه اش راضى بودم ،اين كافه درجاى مناسبى واقع شده ورفتاركاركنان مناسب بودوقيمت هم گران نبود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: