Close
باغ موزه نارنجستان قوام
Yannar
نقدها:
گزارش
نارنجستان قوام
توصیه شده توسط کاربر

در شهر فرهنگ و تاریخ و ادب(شیراز)در خیابان لطفعلی خان زند سری میزنیم به باغی تماشایی از دوران قاجار که رد پای هفت هنر اصلی ایرانی را در خود گنجانده است باغی بنام نارنجستان قوام

نوع سفر:
تاریخ سفر: