Close
ارگ کریمخانی
Yannar
نقدها:
گزارش
ارگ کریمخانی
توصیه شده توسط کاربر

در مرکز شیراز و در دوره زندیه ارگی با ۴ برج ۱۴ متری ساخته شد و پس از اینکه کریم خان شیراز را پایتخت خود قرار داد این مکان را برای زندگی انتخاب کرد و بهمین دلیل اسم این ارگ ،ارگ کریمخان خوانده شد.در زمان پهلوی از ارگ بعنوان زندان استفاده شد که آسیب هایی بر آن وارد شد. این بنا در ۱۴ خرداد ۱۳۵۱ با شماره ۹۱۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.امروزه قسمتهایی از این بنای ارزشمند توسط گروه های کارشناس مرمت احیا شده اند اما هنوز هم جای قسمتهایی از طرح ها و نقاشی ها و مقرنس های سقف ها در این اثر خالی است و روز به روز بر شدت آسیب افزوده میشود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: