Close
میدان مارکار (برج ساعت مارکار)
hamid1976
نقدها:
گزارش
میدان ساعت یزد مرکز جغرافیایی ایران
توصیه شده توسط کاربر

این میدان در واقع مرکز ایران محسوب می شود و قبل از آتشکده زرتشتیان یزد قرار دارد مجموعه این میدان، دبیرستان مارکار و پرورشگاه مارکار با هزینه پشوتن‌جی دوسابایی مارکار سآخته شده که زرتشتیان هند بوده و جز وقفیات زرتشتیان می باشد دیدن این میدان هم خالی از لطف نیست

نوع سفر:
تاریخ سفر: