Close
شهر باستانی اصطخر
shahrzad
نقدها:
گزارش
شهر تاریخی استخر
توصیه شده توسط کاربر

شهر استخر شهری باستانی است که حدود 5قرن پیش ازمیلاد بوده است. درمرودشت استان فارس قراردارد. استخر ازبزرگترین شهرهای دوران خود بوده وبه گفته ی تاریخ نویسان 4 دروازه داشته که امروزه یکی ازآنها درسرپیچ دوراهی مرودشت ارسنجان می باشد. حدود 10 قرن قدمت دارد که مراسم تاجگذاری وجشنهای زیادی درآن برگذار شده بوده است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: