Close
نمایشگاه پایگاه شکاری شهر دزفول
shahrzad
نقدها:
گزارش
نمایشگاه پایگاه شکاری دزفول
توصیه شده توسط کاربر

پایگاه شکاری دزفول یکی از پایگاه های شکاری نیروی هوایی ارتش است که دراستان خوزستان ودر بین شهر دزفول واندیشک قرار دارد. که بازدیدکنندگان خیلی زیادی دارد والبته زمان وساعت مشخصی برای بازدید دارد. این پایگاه به عنوان یک پایگاه ضربتی و واکنشی سریع عمل می کند. این پایگاه عمدتا بعنوان اولین واکنش دهنده به تهاجمات هوایی دشمن محسوب می شود. ومکانی بسیار بزرگ است. که بعد از ردشون از قسمت ورودی و بازرسی بدنی اجازه می دهند که با اتوبوس بازدیدکنندگان را به نزدیک این پایگاه ببرند واز آنجا دیدن کنند.

نوع سفر:
تاریخ سفر: