Close
خانه زینت الملوک (موزه مادام توسو)
منصوره اسکندری
نقدها:
گزارش
خانه زینت الملک
توصیه شده توسط کاربر

خانه زینت الملک در خیابان لطفعلی خان زند و در ضلع غربی نارنجستان قوام قرار گرفته. خانه ایی از زمان قاجار بسیار زیبا با دو باغچه قرینه و یک حوض بزرگ فیروزه ایی. بیش از بیست اتاق با گچبری و اینه کاری و نقاشی های زیبا دور تا دور حیاط. و در داخل اتاقها تندیسهای از مفاخر و بزرگان و نام آوران شیراز و البته خود زینت الملک وجود دارد

نوع سفر:
تاریخ سفر: