Close
تهران
Mana
نقدها:
گزارش
شهری که شما را دوست ندارد.
(ناراضی)
توصیه شده توسط کاربر

شهری که ترافیکش روان و زمان را هدف گرفته؛ شیوه رانندگی و بی توجهی به تمامی قوانین و عرفهای مربوط به رانندگی (و حتی پیاده روی) هم جسم آدم را مدام تهدید می کند؛ پیاده روهایش را دستفروشها و اجناسشان پوشانده اند؛ هوایش پر از سرب و بوی زباله است؛ پرداخت روزانه یک بلیط برای مترو مجوز کسب و کار حساب میشود؛ پر از ساختمانهای متروکی است که همین طور جلوی چشمِ همگان فراموش شده اند. زیرِ این پوسته خشن و آلوده اما از قصه هایی شنیدنی از آن چه بر این سرزمین گذشته حفاظت می کند. قصه هایی تلخ و شیرین، زشت و زیبا؛ قصه هایی حتی قدیم تر از قدمت شهر و از جغرافیایی بسیار وسیع تر از وسعت شهر. از دورتر که نگاهش کنی شهری است پر از خواسته های دیگر شهرها؛ نزدیک تر که بیایی انگار بهره بردن از این همه داشته از توانش خارج است و برایش آسیب رسان.

مناسب برای
  • خرید

  • تفریح

  • فرهنگی و تاریخی

نوع سفر:
تاریخ سفر: