رستوران های احسان
رستوران های احسان
کاربر لست سکند
م.خ
نقدها:
گزارش
احسان رستورانی در مکانی خوب
این رستوران توسط کاربر پیشنهاد شده

سلام رستورانی خوب با میز اردور تقریبا دسر و میوه خوب بود چلو کباب و چلو جوجه و میکس گرفتیم و میز اردور برای هر دو نفر یکی حساب می شود. من دوستانم را دعوت کردم سه نفر نزدیک۱۴۰۰۰۰ تومان شد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: