Close
جزیره خای نوک
Lahiji_majid
نقدها:
گزارش
با ماهیها شنا کن
توصیه شده توسط کاربر

تورهایی که برای گشت جزایر رزرو میکنید توقفی در این جزیره دارند.
به این جزیره رسیدیم ، نیم ساعتی فرصت داشتیم تا شنا کنیم و با آناناس و هندوانه هایی که تورلیدر برایمان آماده کرده بود، کمی خنک شویم.
قبلتر در خیلی از سفرنامه ها خوانده بودم که با داشتن کمی نان، ماهیها به سمت شما میآیند و این تجربه ی بینظیری بود که من در این جزیره داشتم.
جالبتر از آن تعجب مردان و زنانی بود که از دیدن این صحنه به وجد آمده بودند. و خودشان را به محدوده ای که غذا میدادم نزدیک میکردند تا عکسی با آن ماهی های رنگارنگ فسفری بگیرند.

نوع سفر:
تاریخ سفر: