Close
رودخانه ولتاوا
Mr NvB
نقدها:
گزارش
رودخانه ولتاوا
توصیه شده توسط کاربر

در اين رودخانه پر آب ، كشتيهاي كوچك مسافربري ، در تردد مي باشند  تا گردشگران را از لذت ديدن شهر از نماي روي رودخانه بي بهره نسازند . در بخشي از رودخانه ولتاوا و در مكاني مابين پل چارلز و موزه كافكا ، محلي قرار دارد كه به راحتي مي توان خود را به ساحل رودخانه رساند .   در اين قسمت پرندگان زيادي حضور دارند تا بتوانند از غذاهايي كه مردم براي آنها مي ريزند ، بخورند . پرندگان مختلفي كه هيچ ترسي از انسانها ندارند و به راحتي از دست انسانها غذا مي خورند .اگر به پراگ سفر كرديد ، لذت غذا دادن به پرندگان را در كنار رودخانه زيباي ولتاوا از دست ندهيد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: