Close
رستوران تشریفات لبنان
Sayyed
نقدها:
گزارش
پیتزا بعلبلک
توصیه شده توسط کاربر

در مشهد مجموعه های مختلفی وجود دارند که پیتزا بعلبک ارائه میدهند، یکی از مجموعه هایی که به تازگی به این امر مبادرت میکند، رستوران تشریفات لبنان میباشد.
در مراجعه اخیر به این رستوران سه چیز توجه من را جلب کرد:
۱-قیمت مناسب(نسبت به مجموعه های مشابه)
۲-کیفیت نسبتا خوب
۳-برخورد مناسب و دلسوزانه ی پرسنل مجموعه
۴-فضای سالن و لژ مناسب

نوع سفر:
تاریخ سفر: