ما به تازگی به این رستوران رفتیم، متاسفانه بسیار متقلب و کم فروشی کردند، برای..." /> ما به تازگی به این رستوران رفتیم، متاسفانه بسیار متقلب و کم فروشی کردند، برای..." />
Close
رستوران صدف
هستی فیض
نقدها:
گزارش
کم فروشی، تقلب و گران فروشی

"تقلب و کم فروشی"
ما به تازگی به این رستوران رفتیم، متاسفانه بسیار متقلب و کم فروشی کردند، برای غذای میگو سوخاری، میگوها را از طول نصف کرده بودند و در مواد سوخاری مخفی کرده بودند
استیک گوشت و شنیسل مرغ را هم به شدن نازک گرفته بودند تا فقط ظاهرش مشخص باشه
کباب بختیاری هم ۸۰ درصد مرغ بود و فقط ۳ تیکه کوچک گوشت داشت
*قیمت ها نسبت به کیفیت و مقدار غذا خیلی زیاد بود*

نوع سفر:
تاریخ سفر: