پروفایل Tina Azimi

نام کاربر
Tina Azimi
استان تهران تهران
سفرنامه 4
ویدیو‌ها 3
نقد و بررسی 145
نظرات 379
3
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 2165
جاذبه گرد حرفه ای
شکمگرد حرفه ای
نظرنویس حرفه ای
هتل گرد مبتدی
کاوشگر مبتدی
سفرنامه نویس مبتدی