پروفایل امیر رحیمی

نام کاربر
امیر رحیمی
استان زنجان زنجان
سفرنامه 3
ویدیو ها 3
نقد و بررسی 14
نظرات 379
2
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 505
نظرنویس حرفه ای
کاوشگر مبتدی
هتل گرد مبتدی
سفرنامه نویس مبتدی
فیلم ساز نوپا
شکمگرد نوپا