پروفایل حمیدرضا فتح العلومی

نام کاربر
حمیدرضا فتح العلومی
استان تهران تهران
سفرنامه 4
ویدیو ها 0
نقد و بررسی 11
نظرات 589
2
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 525
متخصص نظرنویسی
شکمگرد مبتدی
سفرنامه نویس مبتدی