پروفایل پاتریک

نام کاربر
پاتریک
استان اصفهان اصفهان
سفرنامه 1
ویدیو ها 0
نقد و بررسی 14
نظرات 31
1
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 255
جاذبه گرد مبتدی
نظر نویس مبتدی
شکمگرد نوپا
کاوشگر نوپا
سفرنامه نویس نوپا
هتل گرد نوپا