پروفایل بیژن پیوندی

نام کاربر
بیژن پیوندی
استان اصفهان اصفهان
سفرنامه 16
ویدیو‌ها 0
نقد و بررسی 18
نظرات 296
3
سطح کاربری
امتیاز امسال 80
امتیاز کل 1800
نظرنویس حرفه ای
سفرنامه نویس حرفه ای
شکمگرد ارشد
جاذبه گرد نوپا
هتل گرد نوپا