پروفایل بیژن پیوندی

نام کاربر
بیژن پیوندی
استان اصفهان اصفهان
سفرنامه 4
ویدیو ها 0
نقد و بررسی 3
نظرات 64
1
سطح کاربری
امتیاز امسال 25
امتیاز کل 425
سفرنامه نویس مبتدی
نظر نویس مبتدی
جاذبه گرد نوپا
هتل گرد نوپا
شکمگرد نوپا