پروفایل فرشاد شفیعی شهیدلو

نام کاربر
فرشاد شفیعی شهیدلو
استان آذربایجان شرقی تبریز
سفرنامه 45
ویدیو ها 1
نقد و بررسی 500
نظرات 583
5
سطح کاربری
امتیاز امسال 510
امتیاز کل 9000
متخصص سفرنامه نویسی
متخصص جاذبه گردی
متخصص نظرنویسی
متخصص شکمگردی
کاوشگر ارشد
هتل گرد ارشد