پروفایل فرشاد شفیعی شهیدلو

نام کاربر
فرشاد شفیعی شهیدلو
استان آذربایجان شرقی تبریز
سفرنامه 30
ویدیو ها 1
نقد و بررسی 501
نظرات 584
5
سطح کاربری
امتیاز امسال 15
امتیاز کل 9015
متخصص سفرنامه نویسی
متخصص جاذبه گردی
متخصص نظرنویسی
متخصص شکمگردی
کاوشگر ارشد
هتل گرد ارشد