پروفایل فرشاد شفیعی شهیدلو

نام کاربر
فرشاد شفیعی شهیدلو
استان آذربایجان شرقی تبریز
سفرنامه 30
ویدیو‌ها 1
نقد و بررسی 502
نظرات 588
5
سطح کاربری
امتیاز امسال 30
امتیاز کل 9030
متخصص سفرنامه نویسی
متخصص جاذبه گردی
متخصص نظرنویسی
متخصص شکمگردی
کاوشگر ارشد
هتل گرد ارشد