پروفایل حمیدرضا شمالی

نام کاربر
حمیدرضا شمالی
استان تهران تهران
سفرنامه 2
ویدیو‌ها 0
نقد و بررسی 0
نظرات 8
1
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 200
سفرنامه نویس نوپا
نظرنویس نوپا