پروفایل نیما علایی

نام کاربر
نیما علایی
استان خوزستان اهواز
سفرنامه 21
ویدیو‌ها 1
نقد و بررسی 73
نظرات 884
4
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 2985
متخصص سفرنامه نویسی
متخصص نظرنویسی
جاذبه گرد ارشد
شکمگرد ارشد
هتل گرد مبتدی
فیلم ساز نوپا