پروفایل کریم شقاقی

نام کاربر
کریم شقاقی
استان تهران تهران
سفرنامه 9
ویدیو ها 2
نقد و بررسی 71
نظرات 362
3
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 1815
نظرنویس حرفه ای
جاذبه گرد ارشد
سفرنامه نویس ارشد
شکمگرد مبتدی
کاوشگر مبتدی
هتل گرد مبتدی