پروفایل نوا جمشیدی

نام کاربر
نوا جمشیدی
استان تهران تهران
سفرنامه 6
ویدیو ها 9
نقد و بررسی 72
نظرات 338
3
سطح کاربری
امتیاز امسال 100
امتیاز کل 1655
نظرنویس حرفه ای
سفرنامه نویس ارشد
شکمگرد ارشد
جاذبه گرد ارشد
کاوشگر ارشد
فیلم ساز مبتدی