پروفایل نوا جمشیدی

نام کاربر
نوا جمشیدی
استان تهران تهران
سفرنامه 6
ویدیو ها 9
نقد و بررسی 72
نظرات 338
3
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 1655
نظرنویس حرفه ای
شکمگرد ارشد
سفرنامه نویس ارشد
جاذبه گرد ارشد
کاوشگر ارشد
فیلم ساز مبتدی