پروفایل پریسا افخمی

نام کاربر
پریسا افخمی
استان تهران تهران
سفرنامه 0
ویدیو ها 0
نقد و بررسی 124
نظرات 0
3
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 1235
جاذبه گرد حرفه ای
شکمگرد حرفه ای
نظرنویس نوپا
کاوشگر نوپا
هتل گرد نوپا