پروفایل پریسا باجلان

نام کاربر
پریسا باجلان
استان تهران تهران
سفرنامه 1
ویدیو‌ها 7
نقد و بررسی 35
نظرات 56
2
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 800
جاذبه گرد ارشد
فیلم ساز مبتدی
کاوشگر مبتدی
نظر نویس مبتدی
شکمگرد مبتدی
سفرنامه نویس نوپا