پروفایل پوریا اقتداری

نام کاربر
پوریا اقتداری
استان فارس شیراز
سفرنامه 11
ویدیو‌ها 11
نقد و بررسی 1024
نظرات 384
6
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 14855
متخصص نظرنویسی
متخصص شکمگردی
متخصص جاذبه گردی
کاوشگر حرفه ای
سفرنامه نویس حرفه ای
هتل گرد ارشد