پروفایل رامین عبدی

نام کاربر
رامین عبدی
استان تهران تهران
سفرنامه 3
ویدیو‌ها 8
نقد و بررسی 150
نظرات 393
3
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 2265
متخصص نظرنویسی
جاذبه گرد حرفه ای
شکمگرد حرفه ای
هتل گرد ارشد
سفرنامه نویس مبتدی
کاوشگر مبتدی