پروفایل سولماز قصیدی

نام کاربر
سولماز قصیدی
استان تهران تهران
سفرنامه 1
ویدیو ها 0
نقد و بررسی 0
نظرات 17
1
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 100
سفرنامه نویس نوپا
نظرنویس نوپا