پروفایل سمیه ترکمان

نام کاربر
سمیه ترکمان
استان تهران تهران
سفرنامه 1
ویدیو ها 3
نقد و بررسی 218
نظرات 13
4
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 2610
متخصص جاذبه گردی
شکمگرد حرفه ای
کاوشگر ارشد
هتل گرد مبتدی
نظرنویس نوپا
فیلم ساز نوپا