پروفایل تینا گوهری

نام کاربر
تینا گوهری
ایران استان تهران
سفرنامه 1
ویدیو‌ها 1
نقد و بررسی 75
نظرات 22
2
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 970
متخصص نظرنویسی
جاذبه گرد ارشد
شکمگرد ارشد
فیلم ساز نوپا
سفرنامه نویس نوپا
کاوشگر نوپا