پروفایل پارسا جهانگرد

نام کاربر
پارسا جهانگرد
استان تهران تهران
سفرنامه 1
ویدیو‌ها 0
نقد و بررسی 0
نظرات 32
1
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 100
نظر نویس مبتدی
سفرنامه نویس نوپا