پروفایل ویدا طالبی

نام کاربر
ویدا طالبی
استان فارس شیراز
سفرنامه 1
ویدیو‌ها 0
نقد و بررسی 7
نظرات 28
1
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 175
نظر نویس مبتدی
شکمگرد نوپا
جاذبه گرد نوپا
هتل گرد نوپا
سفرنامه نویس نوپا