Close
  • پروانه کشاورز

    یکی از مناطق دیدنی روستای درام، رودخونه و آبشار شیرین سو است،درام از روستاهای استان زنجان هست. از این روستا...