Close
سد دز
شکوفه.
نقدها:
گزارش
سد دز
توصیه شده توسط کاربر

سد دز دراستان خو ستان، شهرستان اندیمشک قرار دارد.این سد توسط ایتالیاییها ساخته شده است.این سد در عین زیبایی ،وهم انگیز است و پر قدرت.

نوع سفر:
تاریخ سفر: