Close
موزه گرمابه پهنه
نیلوفر ورزش نژاد
نقدها:
گزارش
گرمابه ای که موزه بود
توصیه شده توسط کاربر

این گرمابه یا حمام قدیمی، در یکی از بخش های بازار سمنان قرار دارد. با استناد به کتیبه ای که در حمام وجود دارد، این بنا با نام گرمابه حضرت یا گرمابه پهنه، در عهد سلطنت میرزا ابوالقاسم بابر خان، پادشاه دوران تیموریان و به دستور وزیرش خواجه غیاث الدین محمدبن خواجه تاج الدین بهرام سمنانی، در سال ۸۵۶ هجری قمری ساخته شده. حمام ورودی کوچکی دارد و بعد از ورود یک حوض نسبتا کوچک که اطراف آن کاشیکاری زیبایی داشت مشاهده میشود. ترمیم و بازسازی حمام کاملا مشهود است و کاملا حالت قدیمی آن از بین رفته و بیشتر وسایلی که در این مکان به عنوان موزه نگهداری میشود، به چشم میاید تا بنای حمام. یک اسکلت ۴۰۰۰ ساله که در تپه حصار دامغان پیدا شده، در این موزه نگهداری میشود که شاید جالب ترین بخش این جاذبه باشد. اسکلت مربوط به مادری است که در حین زایمان فوت کرده و جالب است که اسکلت جنین هم در داخل شکم مادر وجود دارد. راهنمای این موزه به خوبی در مورد بخش های مختلف توضیح میدادند و تسلط خوبی بر آثار باستانی داشتند ولی بازهم انتظار ما از دیدن یک گرمابه قدیمی برآورده نشد. زیرا به غیر از سر در گرمابه، هیچ نشانی از قدمت (به جز چند ردیف کاشی قدیمی) وجود نداشت و از طرفی ماهیت و شکل ظاهری این بنا هیچ شباهتی به حمام نداشت. در بخشی از ورودی گرمابه نیز میتوانستید با تاج و کلاه عکس بگیرید که هزینه جداگانه داشت.

نوع سفر:
تاریخ سفر: