Close
کاخ اردشیر بابکان
شکوفه.
نقدها:
گزارش
کاخ اردشیر بابکان
توصیه شده توسط کاربر

این کاخ در فاصله ۲کیلومتری از شهر فیروز آباد استان فارس قرار داردو از نخستین بناهای بجا مانده از سلسله ساسانیان است.این بنا دارای گچ بریهای زیباوتالارها و راهروهای تودرتو وایوان،طاق و گنبد زیباست و برخی آنرا آتشکده مینامند.این بنا در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: