Close
میدان مردکا
Nedajrg
نقدها:
گزارش
میدان مردکا
توصیه شده توسط کاربر

روزی که ما برای دیدن این میدان رفتیم جشنواره بزرگی در پیش بود و کلی چادر در محوطه میدان برپا کرده بودند. خود میدان دیدنی خاصی ندارد و اهمیت آن در این است که اولین بار پرچم انگلیس پایین کشیده شدو پرچم مالزی بر افراشته شد. در اطراف میدان ساختمانهای زیبایی دیده میشد که یکی از آنها بنای سلطان عبدالصمد بود. اطراف این میدان چندین موزه و بنای دیدنی و چندین کلیسا و مسجد ملی وجود دارد که در صورتی که زمان کافی داشته باشید میتوانید از آنها بازدید کنید.

نوع سفر:
تاریخ سفر: