Close
بابا بستنی (بلوار ارم)
nazarian
نقدها:
گزارش
بابا بستنی

بابا بستنی یکی از بستنی فروشیهای شیراز می باشد که در خیابان جهاد و پایین تر از بلوار جمهوری قرار دارد و در واقع یکی از فرعیهای بلوار ارم هم به این بستنی فروشی میخورد . در این کافه بستنی فاقد سالنی جهت نشستن می باشد و نیز محل مناسبی نیز برای پارکینگ ندارد و بیرون بری هست در مورد طعم فالوده بستنی هم چند باری که امتحان کردیم طعم بستنی فالوده اصیل شیرازی را ندارد و شکر زیر زبان احساس می شود و توصیه من به کسانی که به شیراز تشریف می آورند و قصد خوردن بستنی و فالوده شیرازی را دارند بستنی پشت ارگ یا تک بستنی دوکوهک یا محمدی یا کوه سبز می باشد .

نوع سفر:
تاریخ سفر: