Close
دیوار بزرگ چین (موتیانیو)
Mana
نقدها:
گزارش
هم دردی با سربازانِ سلسله مینگ!
توصیه شده توسط کاربر

دیوار بزرگ چین از جاذبه های گردشگری است که بیشترِ ما از کودکی و به لطفِ فیلم ها و افسانه ها با آن آشنا می شویم و گاهی بدونِ آن که بدانیم دیدنش می شود یکی از آرزویمان! چین هم از آن کشورهایی است که خیلی دور به نظر می رسد در حالی که از خیلی از کشورهای نزدیک تر در دسترس تر است. من این راه رفتم و در برابر این دیوارِ افسانه ای بودم و چقدر دوست داشتم ساعت ها روی پله هایش راه بروم، حتی در آن زمستانِ سردی که به پکن رفته بودم و با وجودِ بادی که می وزید و باعث می شد به حالِ سربازانی که قرن ها بر این دیوارهای دفاعی دیده بانی می داده اند دل بسوزانم؛ اما متاسفانه همسفرانی داشتم که بخاری ماشین را به سرمای روی دیوار و کالاهای توی مغازه های چین را به یادِ دیده بانهای دیوارهای چین ترجیح می دادند و بیشتر از نیم ساعت به من وقت ندادند برای بالا رفتن و پایین آمدن از پله ها! و در همان چند قدمی که بین این دیوارهای دفاعی راه می رفتم، درست کنارِ تابلوی "به دیوار بزرگ احترام بگذارید؛ دیوار نویسی ممنوع!" یادگارهایی از فارسی زبانان دیدم که کلا جادوی این دیوارِ بزرگ، آن پلکان های کوهستانی و سفر در زمان را از بین بردند و نگذاشتند از زمان حال و همسفرانِ منتظر پای بخاری ماشین را از یاد ببرم!

نوع سفر:
تاریخ سفر: