Close
سنگ نگاره آنوبانینی
شکوفه.
نقدها:
گزارش
آنوبانی نی
توصیه شده توسط کاربر

همیشه دوست داشتم آنو بانی نی را از نزدیک ببینم.ولی فکرش را نمیکردم امسال میسر شود و در سفرمان به غرب کشور و سرپل ذهاب تاریخی و قدیمی از این مکان تاریخی بازدید کنیم.در داخل شهر سر پل ذهاب بر روی کوهی که داخل شهر و در کنار مدرسه ای قرار گرفته بود که بر اثر زلزله شکاف عمیقی در دیوار مدرسه ایجاد شده بود این اثر تاریخی قرار گرفته بود که بر روی کوه هم نقش برجسته آنو با نی نی و هم نقش برجسته گودرز شاه قرار داشت.چیزیکه در توضیحات تابلوی نصب شده از طرف میراث فرهنگی در مورد آنوبا نی نی جالب مینمود این بود که وقتی این نقش برجسته را خلق کردند در سنگ نوشته ای پادشاه نوشته که کسی که این نقش برجسته راتخریب یا محو کند به نفرین خدایان گرفتار شده و نسلش بر باد میرود و این نشاندهنده اهمیت بالای این نقوش در زمان ایجاد آن بوده است. #گلفام_سفر.

نوع سفر:
تاریخ سفر: