Close
بریانی اعظم
محمد جعفری
نقدها:
گزارش
بهترین بریانی اصفهان در بریانی اعظم
توصیه شده توسط کاربر

شاید بشه اصفهان رفت و گز و پولکی و دوغ و گوشفیل نخورد! اما از بریانی نمیشه گذشت حتی با وجود کرونا!!
عصر روز آخر سفر اصفهان به بریانی اعظم که یکی از بهترین بریانی های اصفهان است رفتیم.
کیفیت بریانی عالی بود و بهداشت به شکل عالی رعایت می شد. به خاطر شرایط جامعه رستوران خلوت بود و علی رغم کوچک بودن سالن فاصله ها حفظ شده بود. قیمت بریانی ۳۵ تومان و قیمت آبگوشت بریانی ۹ تومان بود. محل پارک در مقابل رستوران فراوان است ولی توجه داشته باشید این شعبه در طرح ترافیک قرار دارد و مثل ما جریمه نشوید!

نوع سفر:
تاریخ سفر: