Close
کاسه کباب سنتی اردبیل
فریبرز سفری
نقدها:
گزارش
فراتر از ظاهر
توصیه شده توسط کاربر

ظهر یک روز 5 شنبه با خانواده برای صرف غذا به رستوران کاسه کباب اردبیل بالاتر از پارک ساعی مراجعه کردیم. جای پارک در دسترس بود. از همان بدو ورود اجرای موازین بهداشتی و رعایت گروتکلهای مربوط به بیماری کرونا مشهود بود. غذا به سرعت سرو شد. کیفیت کماکان بالا و عالی بود. در مجموع سطح رضایت از غذا بسیار بیشتر از پیش داوری در هنگام ورود است

نوع سفر:
تاریخ سفر: