Close
بندر تنگ
شیلان صادقی
نقدها:
گزارش
ساحل کشتی سنگی
توصیه شده توسط کاربر

در نزدیک روستای تنگ در فاصله حدود ده کیلومتر از روستا،ساحل کشتی سنگ بود تا قبل از آن روز همچین اسمی و تصویری از آن مکان نداشتم اینها همه از فواید لیدرهای محلی بود . بعد از نیم ساعت رانندگی به ساحل کشتی سنگی رسیدیم ساحلی صخره ای بسیار بلند شبیه به ارتفاع کمب ولی ساحل کمب نبود.سنگی بزرگ وسط دریا درست شبیه به کشتی برایم بسیار جالب بود این همه ظرافت درست شبیه کشتی بدون دخالت و دست کاری هیچ انسانی، همه حاصل دریا و موج بود.هر لحظه بیشتر مبهوت این تکه از ایران میشدم مگر میشد این همه زیبایی و بکر بودن و اما هنوز ناشناخته ماندن برایم قابل هضم نبود.جوش و خروش موج ها و صدای ضربه های که به صخره و کشتی سنگی برخورد میکرد همچنین هوای خنکی که از دریا میامد آن تکه از زمین را به برایم بیاد ماندنی کرد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: