رستوران

نقش برجسته جنگ ادسا

Naghsh Barjesteh Battle of Edessa

Naghsh Barjesteh Battle of Edessa (2).JPG
Naghsh Barjesteh Battle of Edessa (1).jpg
Naghsh Barjesteh Battle of Edessa (3).jpg
Naghsh Barjesteh Battle of Edessa (4).jpg
Naghsh Barjesteh Battle of Edessa (5).jpg
پیشنهاد کاربران
از نقد و بررسی

نوع جاذبه:
 • بناهای باستانی
 • بناهای تاریخی و مجسمه ها

نقد و بررسی کاربران


امتیاز این هتل:
 • Yannar
  نقدها:
  گزارش
  نقش برجسته اسارت والرین
  توصیه شده توسط کاربر

  مجلل ترین و بزرگترین حجاری عهد ساسانی در نقش رستم صحنه پیروزی شاپور اول بر والرین امپراتور روم است که در تاریخ ۲۴۲ تا۲۷۱ میلادی رخ داده است.طول این نقش نزدیک به ۱۱ متر و عرض آن ۵ متر است . در این صحنه پادشاه روم در مقابل شاپور اول که با حشمت بر اسب نشسته زانو زده است و دست ها را بحالت التماس بسوی شاه ساسانی دراز کرده است و در پشت سر شاپور نقش نیم تنه کرتیر موبد موبدان بطرز زیبایی نقر شده است،وی انگشت سبابه دست راست را به نشانه احترام بسوی شاپور شاهنشاا ایران دراز کرده و حالت احترام برخود گرفته است. و پایین نیم تنه نیز کتیبه ای است. یک نقش برجسته دیگر نیز در این موضوع در تنگه چوگان حجاری شده است.

  با کیا اینجا بودید؟:
  تاریخ بازدید: