جاذبه های ایروان

0
پارک ایروان
0
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
دریاچه سوان (میدان آزادی ایروان)
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مجسمه پرش آنتلوپ

مجسمه پرش آنتلوپ

Sculpture Antelope Jumping
0
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
بنای یادبود 50 سال ارمنستان شوروی
0
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه هنر مدرن ایروان

موزه هنر مدرن ایروان

Modern Art Museum of Yerevan
0
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه هنرهای روسیه

موزه هنرهای روسیه

Museum of Russian Arts
0
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
بنای یادبود بازیکن تخته نرد
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
یرابلور
0
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مجسمه دیوید ساسون

مجسمه دیوید ساسون

Statue of David of Sassoun
0
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه اروند کوچار

موزه اروند کوچار

Ervand Kochar Museum
0
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مجسمه گربه
0
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه خانه مارتیروس ساریان

موزه خانه مارتیروس ساریان

House Museum of Martiros Saryan
0
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مجسمه گل فروش

مجسمه گل فروش

Sculpture Prodavets Tsvetov
0
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه فرش مگاریان

موزه فرش مگاریان

Megerian Carpet Museum
0
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کیوی آبی بزرگ
0
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مجسمه آرنو باباجانیان
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مجسمه الکساندر تامانیان
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
گالری ادوارد ایسابکیان ایروان
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مجسمه گروهی از مردان
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
گالری هنری دالان
0
ایروان / ارمنستان
رتبه در ایروان 40 از 74 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده