Close
میدان نقش جهان (امام خمینی)
انور محمدی
نقدها:
گزارش
میدان نقش جهان، مرکز نصف جهان
توصیه شده توسط کاربر

میدان نقش جهان، به عنوان مرکز اصفهان قدیم، مرکز جشن‌ها و مراسم بزرگ شهر بوده است. مرکزیت میدان با حضور همزمان دارالحکومه، بازار اصلی و مسجد جامع را در گرد خود پدید آمده است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: