Close
آبشار بیشه
Zahra Osk
نقدها:
گزارش
ابشار بیشه عروس زیبا
توصیه شده توسط کاربر

شاید وقتی کوله پشتی رو جمع میکردم باورم نمیشد به بزم همچین عروس زیبایی دعوت شده ام
احتمالا خیلیا مثل من دورود رو با ابشار میشناسن من برای رسیدن به آبشار تقریبا نزدیک دو روز تو راه بودم و در فصل گرم سال او با آب و هوای خنک از من پذیرایی کرد و خستگی راه را در برد و مرا با قطاری که از کنارش رد میشد به راه سپرد

نوع سفر:
تاریخ سفر: